KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH - ĐỊA CHẤT

Theo Nghị Quyết tình ủy Hòa Bình đưa đã đưa ra các chỉ tiêu phát triển đô thị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, các chỉ tiêu định hướng trở thành Thị Xã đến năm 2025. Theo đó quy hoạch chung ...

Công ty Cổ phần tư vấn Thành nam là đơn vị đã thực hiện các gói thầu Khảo sát địa hình phục vụ cho Công tác Thiết kế Quy hoạch đô thị và Công nghiệp, khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế bản ...

Công ty Cổ phần tư vấn Thành nam là đơn vị đã thực hiện các gói thầu Khảo sát địa chất phục vụ cho Công tác Thiết kế Quy hoạch đô thị và Công nghiệp, khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế bản ...

Là khu dân cư, nhà ở công nhân đáp ứng cho nhu cầu nhà ở cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bỉm Sơn và nhân dân trên địa bàn. Khu vực được hình thành cung cấp thêm nguồn nhà ở, dịch vụ cho ...